اولین سمینار تخصصی بررسی علل حریق و حوادث

اولین سمینار تخصصی بررسی علل حریق و حوادث

اهداف برگزاري همايش :
اهميت و جايگاه موضوع بررسي علل حريق و حوادث در تمامي صنايع
عرضه دستاورد هاي نوين كالج هاي تخصصي اروپايي در مبحث بررسي علل حريق و حوادث
ضرورت آموزش كارشناسان آتش سوزي در زمينه بررسي علل حريق و حوادث و استاندارد هاي ايمني جهت جلوگيري از حريق
راه كارها و تدابير موثر به منظور شناخت علل واقعي حريق هاي ويرانگر و اشكال مختلف آن
بررسي نقش و جايگاه صنعت بيمه در ايمن سازي و كاهش خسارات حاصل از آتش سوزي
اشاره به موضوعاتي چون :
تحقيقات حريق هاي عمدي ، بررسي حريق هاي مهلك ، آتش سوزي وسايل نقليه و علل آتش سوزي ها از طريق الكتريسيته و مواد منفجره و...

مخاطبين همايش:
مديران و كارشناسان ارشد وزارت نفت .
مديران و كارشناسان و مسئولين HSE شركت ملي پالايش و پخش فر آورده هاي نفتي (كليه شركت ها و زير مجموعه ها ).

مديران و كارشناسان و مسئولين HSE شركت ملي صنايع پترو شيمي (كليه شركت ها و زير مجموعه ها).
مديران و كارشناسان و مسئولين HSE شركت ملي گاز ايران (كليه شركت ها و زير مجموعه ها).
مديران و كارشناسان و مسئولين HSE شركت ملي نفت ايران (كليه شركت ها و زير مجموعه ها).
مديران و كارشناسان كليه سازمان هاي آتش نشاني و خدمات ايمني شهري.
مديران ارشد ، مديران مياني و كارشناسان شركت هاي بيمه اي .
مديران و كارشناسان سازمان پزشكي قانوني و اداره تشخيص هويت .
مديران و مسئولين شركت حمل و نقل دريائي ، ريلي و جاده اي .
مديران و كارشناسان سازمان هواپيمايي كشوري و شركت فرودگاه هاي كشور.
مديران و كارشناسان و مسئولين HSE سازمان بنادر و كشتيراني.
مديران و كارشناسان اداره راه آهن جمهوري اسلامي ايران.
مديران و كارشناسان شركت هاي خودرو سازي و صنايع جنبي .
مديران و كارشناسان و مسئولين شركت هاي لاستيك سازي .
مديران و كارشناسان وزارت دفاع و صنايع دفاعي .
دانشگاه ها ، پژوهشكده ها و موسسات مرتبط.
انجمن ها و تشكل هاي مرتبط.
 

نظرات