اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

اهداف همايش

- فرهنگ‌سازي و تبيين اهميت و نقش كليدي مفهوم فعاليت اقتصادي در اشتغال و توسعه كشور
- تبيين ارتباط و تعامل تنگاتنگ مفهوم فعاليت اقتصادي با امور كشور
- بررسي نقش، جايگاه و مسئوليت نهادهاي اجرايي و تقنيني در ارتباط با سامان‌دهي فعاليت‌هاي اقتصادي
- تبادل تجارب، اطلاعات و دانش بين انديشمندان، مسئولان و كارشناسان پيرامون اهداف و محورهاي همايش
- تعامل سازنده بين دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي پژوهشي با نهادهاي تقنيني و اجرايي، حول رويكرد توسعۀ مبتني بر فعاليت‌ اقتصادي
- شناخت چالش‌ها، مشكلات، قوت‌ها و فرصت‌هاي توسعۀ مبتني بر فعاليت اقتصادي
- آسيب‌شناسي توسعه با تاكيد بر صادرات غيرنفتي، افزايش توليد و اشتغال

محورهاي همايش
- مباني نظري مفهوم فعاليت اقتصادي
- نقش و جايگاه فعاليت­هاي اقتصادي در اشتغال و توسعه
- استاندارسازي فعاليت­هاي اقتصادي كشور
- بهبود نظام آموزشي براي برآوردن نيازهاي مديريتي و تخصصي فعاليت­هاي اقتصادي
- بهبود نظام پژوهشي براي برآوردن نيازهاي پژوهشي فعاليت‌هاي اقتصادي
- نقش سامان­دهي فعاليت­هاي اقتصادي در تنظيم بازار كالاها و خدمات
- ارتباط فعاليت­هاي اقتصادي با توسعه بنگاه­­هاي كوچك و متوسط (SMEs)
- جايگاه فعاليت­هاي اقتصادي در توسعه سرمايه­گذاري داخلي و خارجي
- فعاليت اقتصادي و نقش آن در عدالت اجتماعي
- جايگاه نهادهاي تقنيني، اجرايي و نظارتي در توسعه فعاليت­هاي اقتصادي
- فناوري و كارآفريني؛ عوامل تحول و دگرگوني در فعاليت­­هاي اقتصادي
- نقش فعاليت اقتصادي در سياست­ها و برنامه­هاي دفاعي و بين­المللي

نظرات