همایش ملی عسلویه و افق های توسعه اقتصادی ایران در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و ساختمان

همایش ملی عسلویه و افق های توسعه اقتصادی ایران در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و ساختمان

عسلويه ، شاهراه توسعه و بالندگي اقتصاد ايران و چشم اندازي برتر در صنعت نفت جهان 
  نقش راهبري و حمايتي شركت SPEC از توليدكنندگان تجهيزات صنعت نفت ، گاز و پتروشيمي 
  جايگاه و سهم صنعت نفت در سند چشم انداز توسعه ايران 
  نقش حياتي صنعت نفت ايران در تامين امنيت جهاني انرژي  
  صنعت نفت ، شناخت بازارهاي جهاني و راه هاي نفوذ در آن 
  فرصت ها و هزينه هاي سرمايه گذاري در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي و ساختمان  
  اثرات تحريم هاي اقتصادي در صنعت نفت ايران ; تهديد ها و فرصت ها ؟ 
  بررسي راه هاي رفع موانع و تهديدات بين المللي در صنعت نفت ، گاز و پتروشيمي و ساختمان  
  شركت هاي ايراني و فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت نفت،گاز و پتروشيمي و ساختمان 
  پتانسيل هاي بخش خصوصي و روشهاي ورود شركت هاي ايراني در حوزه صنعت نفت، گاز و  
  پتروشيمي و ساختمان

نظرات