نخستین همایش ملی ایمنی در کارگاههای ساختمانی

نخستین همایش ملی ایمنی در کارگاههای ساختمانی

محورهاي همايش:
-اهميت ايمني در كارگاه‌هاي ساختماني و چالش‌هاي موجود‌ و ضرورت‌ها
-اهداف،استراتژي‌ها و وظايف سازمان‌هاي مرتبط و NGO‌ ها قوانين،ضوابط،استانداردها و دستورالعمل‌ها
-انواع حوادث در كارگاه‌هاي ساختماني و روش‌هاي پيشگيري
-جايگاه رسانه‌ها،فرهنگ‌سازي،نقش آموزش و مشاوره در ايمني
-نگاه سيستمي و جامع نگر به مسائل ايمني،بهداشت و محيط زيست
-تاثير فن‌آوري‌هاي نوين ساخت و روش‌هاي اجرايي در كاهش حوادث
-ايمني در كشور‌هاي پيشرفته
-نقش صنعت بيمه در ايمني
-ايمني،هزينه و كيفيت ساخت

سرفصل هاي همايش:
1. مباني نظري:
  1-1 اهميت و ضرورت ايمني، بهداشت و محيط‌زيست در ساخت و ساز شهري
  ‌1-2 انواع حوادث و روش‌هاي پيشگيري
  ‌1-3 استقرار سيستم مديريت HSE در ساخت و ساز شهري
  ‌1-4 روش‌هاي ارزيابي ريسك در ساخت و ساز شهري
  1-5 آناليز مخاطرات كارگاهي
2. مديريت و سياست‌گذاري:
  2-1 تفكر سيستمي در مسائل ايمني، بهداشت و محيط‌زيست
  ‌2-2 استراتژي و‌ وظايف سازمان‌هاي مسؤول
  ‌2-3 جايگاه رسانه‌ها
  ‌2-4 نقش آموزش و مشاوره
  ‌2-5 نقش صنعت بيمه
  ‌2-6 اقتصاد ايمني
  ‌2-7 ايمني و كيفيت ساخت و ساز
3. قوانين و مقررات:
  ‌3-1 قوانين جاري (قانون كار، قانون تأمين اجتماعي، قانون نظام‌مهندسي و كنترل ساختمان، قانون شهرداري‌ها، قانون مجازات اسلامي، قانون مسؤوليت مدني، مبحث 12 مقررات ملي ساختمان )
  ‌3-2 آيين‌نامه‌هاي حفاظتي و بهداشت كار
  ‌3-3 استانداردها
  ‌3-4 مدارك فني بين‌المللي
  ‌3-5 مسائل حقوقي و كارشناسي حوادث ايمني
4. اجرا و كنترل:
  ‌4-1 تأثير فناوري‌هاي نوين و روش‌هاي ساخت
  ‌4-2 نقش، وظيفه و مسئوليت‌هاي مالك، مجري و ناظر
  ‌4-3 مجريان ايمني
  ‌4-4 مشاوران ايمني

نظرات