دومین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی

دومین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی

اهداف همايش
تبيين جايگاه نظام پيشنهادها به عنوان بستر نوآوري و شكوفايي
تبيين استراتژي توسعه مديريت مشاركت جو و نظام پيشنهادها در راستاي سند چشم انداز ايران 1404
بررسي چالش هاي نظام پيشنهادها و ارائه راه حل هاي مناسب جهت رفع موانع استقرار بهينه نظام
ارائه تجارب اجراي نظام در سازمان هاي داخلي و خارجي

محورهاي همايش
نظام پيشنهادها ابزار پرورش خلاقيت در سازمان
نحوه ارزيابي پيشنهاد و محاسبه اثر بخشي نظام پيشنهادها
نظام پيشنهادها و تضمين موفقيت كسب و كار
نظام پيشنهادها و مديريت دانش در سازمان
نظام پيشنهادها، بهبود وضعيت بنگاههاي اقتصادي و اصل 44 قانون اساسي
اثرات متقابل فرهنگ سازماني و نظام پيشنهادها
نظام پيشنهادها، بودجه و تشكيلات
نظام پيشنهادها و برقراري اصل تعاون اسلامي
تشكيل و توسعه گروههاي ارائه پيشنهاد
نظام پيشنهادها در جهان توسعه يافته
ارتقاء سطح كيفي پيشنهادها

نظرات