نخستین همایش ملی دانشجویی معماری ایرانی

نخستین همایش ملی دانشجویی معماری ایرانی

به منظور درك و ارتقاي وضع كنوني طراحي معماري و شهرسازي در زمينه هاي نظري و عملي همچنين ايجاد فرصتي براي تبادل نظر براي دانشجويان و آشنايي با ديدگاههاي اساتيد و تجربيات صاحب نظران در حوزه هاي مختلف معماري انجمن علمي دانشجويان معماري دانشگاه كاشان در صدد برگزاري كنگره ملي دانشجويي در شهر تاريخي كاشان مي باشد. لذا بدين وسيله از سوي شوراي هدايت علمي دانشكده معماري و هنر از همه اساتيد، دانشجويان، معماران، طراحان محيطي، سازندگان و مديران شهري و ساير متخصصان و دست اندركاران كه در زمينه هاي پژوهشي، دانشگاهي و اجرايي مربوطه فعاليت دارند براي شركت در اين همايش دعوت بعمل مي آيد.

مهندس حميد رضا فرشچي، دبيركميته هدايت علمي و فني همايش ملي دانشجويي معماري

محورهاي كلي همايش شامل
معماري و شهرسازي 
معماري و سازه
معماري و منظر
معماري و مرمت
معماري و تكنولوژي ساخت
معماري و انرژي

 

شرح محورهاي همايش:

معماري و شهر سازي:
بررسي سير تحول مفاهيم و فضاهاي شهري ايران در دوران هاي مختلف
بررسي عوامل امتداد و انقطاع تاريخي در شهرسازي ايران
تحليل زمينه هاي ارتباطي شهرسازي گذشته با شهرسازي معاصر ايران
معرفي و تحليل تجربه هاي خلاقانه ي طراحي فضاهاي شهري در شهرسازي سنتي ايران
شهر شهروندگرا و شهرسازي واقع گرا و ردپاي آن در شهرسازي ايران
زمينه هاي پويايي و تداوم در ساختار شهرهاي كهن ايران مطابق با تغييرات جهان امروز
شهرسازي و الگوهاي توسعه پايدار و زمينه هاي آن در شهرسازي گذشته ايران
تجارب تداوم در شهرسازي ايران و جهان؛ گذشته و حال
آرمانشهر ايراني
معماري در خدمت شهر و شهر در خدمت معماري
چگونگي تاثير فضاها و عناصر شهري در فرهنگ معنويت ساكنان شهر
سانحه هاي طبيعي و غير طبيعي در بافت هاي شهري قديم و جديد
خدمات، تاسيسات و بافت قديم شهري
مسائل و راهكارهاي طراحي و ساخت در بافت هاي تاريخي شهرها
بررسي مديريت شهري در ايران و چگونگي استفاده از تجربه گذشتگان
مسائل اجتماعي و زيربنايي در معماري و شهرسازي ايران
چگونگي حل مسائل زيست محيطي ترافيك، حمل ونقل در شهرها
پروژه ها و تجربيات موردي در معماري و شهرسازي ايران

معماري و انرژي
تبيين نقش انرژي و اقليم در شكل دهي به فضاي معماري و فضاي شهري ايران
تحليل اقليمي معماري و شهرسازي سنتي ايران بر اساس مفاهيم علمي معاصر
بررسي عوامل تاثير گذار در عدم تداوم معماري و شهرسازي اقليمي در ايران
رويكردها و تعامل راهكارهاي اقليمي معماري سنتي و تكنولوژي معاصر
معماري و شهرسازي پايدار با تكيه بر عوامل اقليمي
زيست سالم و الگوهاي توسعه پايدار اقليمي در اقليم هاي مختلف ايران و روندهاي تداوم يا عدم تداوم آن
تجارب و روندهاي طراحي اقليمي در كشورهاي در حال توسعه
طراحي اقليمي از منظر معماران و شهرسازان كهن ايران
تداوم و پويايي معماري با تكيه بر رويكردهاي اقليمي و بوم شناختي
تجربيات و مطالعات و  پروژه هاي موردي مربوطه

معماري و منظر
سير تحول تاريخي فعاليت هاي مربوط به معماري منظر در ايران
بررسي مباني نظري معماري منظر ايراني
تحليل معماري منظر در باغ سازي ايراني
چگونگي بهره گيري از الگوهاي باغ سازي ايراني در طراحي منظر امروز
مباني و شيوه هاي طراحي پاركها و پرديس ها
بررسي جايگاه ميان رشته اي منظر در معماري گذشته و معاصر ايران
ارتباط محيط طبيعي با معماري و فضاي شهري
تجلي اعتقاد در طراحي معماري منظر
ايده ها و روشهاي طراحي مكان هاي باز و تفريحي
فضاهاي باز و مكان هاي تفريحي، باغ، محيط طبيعي و نقش آنها در تبيين معماري منظر ايراني؛ گذشته و حال و آينده
پروژه ها و تجربيات موردي

معماري و مرمت
بررسي جايگاه مرمت و تحليل شيوه هاي مرمت در معماري سنتي ايران
بررسي چگونگي ارتباط مرمت معماري و مرمت شهري سنتي درايران
تبيين نقش مرمت در معماري و شهرسازي ايران در ارتباط با شكل گيري مفاهيم مرمتي در غرب
بررسي عوامل اثر گذار در تقويت فعاليت هاي مرمتي در معماري سنتي ايران و دلايل عدم تداوم آن
معرفي و تحليل نمونه هاي خلاقانه ي مرمت در مرمت شهري سنتي ايران در تطبيق با سرزمين هاي ديگر
مشكلات و روشهاي احياي بافت هاي فرسوده شهري
چگونگي پايداري بافت هاي تاريخي شهري به كمك تكنيك ها و روش هاي مدرن
مديريت شهري و سامان دهي بافت هاي شهري تاريخي در گذشته و اكنون ايران و تطبيق با مفاهيم معاصر
بررسي وضعيت معماري و بافت شهرهاي تاريخي در مواجهه با سانحه هاي طبيعي و غير طبيعي
مفهوم خيابان در روند مرمت شهري
معماري محله اي؛ ويژگيها و ارزشها
تجربيات، مطالعات و پروژه هاي موردي مربوطه


معماري و سازه
تحليل علمي سيستم هاي سازه اي در معماري گذشته ايران و ابتكارات سازه اي ايرانيان
نقش سازه در ارتقا عملكرد و معماري
فناوريها، مصالح جديد و سازه هاي نوين
تاثير متقابل فرم، سازه و معماري
تجربيات، مطالعات و پروژه هاي موردي مربوطه

معماري و تكنولوژي ساخت
مبادي تكنولوژي و ساخت در معماري ايراني
تكنولوژي سازه در معماري ايراني
ساختمانهاي هوشمند و تكنولوژي كامپيوتر در معماري
تكنولوژي تاسيساتي در معماري
تكنولوژي هواسازي و تهويه در معماري ايراني
تكنولوژي و ساخت در پايدارسازي معماري
تكنولوژي محيطي در ساختار شهر ايراني
تكنولوژي و آرمانهاي معماري و شهري
تكنولوژي مرمت و بازسازي فضاهاي معماري ايراني
پروژها و تجربيات موردي معماري و تكنولوژي ساخت

نظرات