هشتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

هشتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

محورها و موضوعات ارائه مقاله

1. سيستم هاي مديريت ايمني، بهداشت حرفه اي و محيط زيست (HSE) در معادن و صنايع معدني
2. چارچوب HSE Plan  براي طرحهاي توسعه، پيمانكاران
3. شناسايي، ارزيابي و كنترل خطرات و ريسك هاي HSE در معادن و صنايع معدني
4. حوادث و بيماريهاي ناشي از كار در معادن و صنايع معدني
5. فن آوري هاي مدرن در ايمن سازي معادن
6. جنبه هاي HSE  در عمليات اكتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدني
7. جنبه هاي اقتصادي بهبود عملكرد بهداشتي و ايمني در معادن و صنايع معدني
8. مديريت ضايعات جامد و پساب ها در معادن و صنايع معدني
9.ارتقاء عملكرد HSE پيمانكاران شاغل در معادن و صنايع معدني
10.ارزيابي قوانين و مقررات HSE مرتبط با معادن و صنايع معدني در ايران و جهان
11.راهكارهاي ارتقاء سطح فرهنگ ايمني در معادن و صنايع معدني ايران
12.مديريت HSE و توسعه پايدار
13.راهكارهاي اجرايي بهبود شرايط HSE در معادن و صنايع معدني
14. نقش سرمايه گذاري  در رشد وشكوفائي  اقتصاد معادن و صنايع معدني
15.باز سازي معادن
16.ساير موضوع هاي مرتبط با عنوان همايش

نظرات