دهمین همایش حمل و نقل ریلی

دهمین همایش حمل و نقل ریلی

محورها و موضوعات ارائه مقالات:

1- مديريت و اقتصاد حمل و نقل ريلي
2- زير بنا و تاسيسات
3- ناوگان
4- بهره برداري

نظرات