کنفرانس تهدیدات و امنیت زیستی در کشاورزی ایران

کنفرانس تهدیدات و امنیت زیستی در کشاورزی ایران

اهداف برگزاري كنفرانس:
- شناسايي اهداف تهديدات زيستي در حوزه جهاد كشاورزي
- شناخت انواع تهديدات زيستي در حوزه جهاد كشاورزي
- تحقق اقدامات مقابله با تهديدات زيستي در حوزه جهاد كشاورزي
- كسب اطلاع از وضعيت و پتانسيلهاي موجود در وزارت جهادكشاورزي
- آگاه شدن از ايده­هاي صاحب­نظران ،در زمينه تهديدات عليه امنيت غذايي و كشاورزي
- تبادل اطلاعات بخش­هاي مختلف مربوط براي مقابله با تهديدات زيستي
- بررسي بيماريهاي انساني و دامي مشترك، و بيماري­هاي با منشاء آلودگي غذايي
- شناخت ويژگيهاي بيماريهاي گياهي و دامي مورد استفاده در تهديدات زيستي
- امنيت اقتصادي و غذايي
- حفظ سلامت و بهداشت عمومي


محور‌هاي كنفرانس
الف - شناخت موضوعي امنيت زيستي در بخش هاي مختلف كشاورزي
- معرفي مهم ترين عوامل عمدي خطرناك براي دامها وگياهان كشور
1-تهديدات زيستي ،هسته اي، شيميايي و پرتوي
2-اثرات سلاح هاي كشتار جمعي در حوزه كشاورزي و نحوه پيشگيري و مقابله
- راه هاي ورود عوامل بيماري زا به كشور
- مصاديق دفاع در برابر تهديدات عمدي زيستي در بخش كشاورزي
1-حفاظت از فرآورده هاي گياهي ، دامي و صنايع تبديلي مرتبط در برابر تهديدات زيستي
2-شناسايي نقاط آسيب پذير در مقابله با حملات زيستي بر روي دام و گياه
3-معرفي انواع تهديدات خصمانه در حوزه كشاورزي ايران ( مثلاً با استفاده از گياهان ، حيوانات و عوامل زيستي)
4-چگونگي رفع ويا كاهش تهديد از كلكسيون هاي كشت ، هرباريوم ها ، بانك هاي ژن، پايگاه هاي اطلاع رساني و كتابخانه هاي مركزي مرجع
- امنيت زيستي در توليد محصولات زراعي و باغي
1-نقش و اهميت توليد نهال و بذور با عملكرد بالا، سازگار و مقاوم به منظور جلوگيري از قحطي در زمان جنگ و تحريم
- امنيت زيستي در پرورش و توليد دام ، طيور و آبزيان
1-نقش و اهميت توليد ات دامي با عملكرد بالا، سازگار و مقاوم به منظور جلوگيري از قحطي در زمان جنگ و تحريم
- امنيت زيستي و بيماري هاي نوپديد و باز پديد
- اهميت باقيمانده هاي دارويي در بيو تروريسم
- امنيت زيستي، ايمني زيستي و تنوع زيستي
- امنيت زيستي و افزايش توان دفاعي كشور
- امنيت زيستي در حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي
- امنيت زيستي در حفاظت و بهره برداري از ذخاير ژنتيكي و حقوق ملي ناشي از آن
- آمايش سرزمين مراكز توليد ، نگهداري، فرآوري و درماني دام ها و گياهان كشور

ب - امنيت زيستي و توسعه اقتصادي
- نقش امنيت و سلامت غذايي در توسعه
- امنيت زيستي و توسعه كشاورزي
- تهديدات اقتصادي محسوس و نا محسوس در حوزه دامي و گياهي

پ - راههاي مقابله با تهديدات امنيت زيستي در كشاورزي
-واكنش سريع و مديريت بحران امنيت زيستي
-تشخيص سريع آفات وبيمارگرهاي دامي و گياهي ونيز واكنش سريع در برابر حملات زيستي
1- نقش شبكه هاي ارتباطي نوين و آموزش
2- نقش زيست فناوري در توليد و تشخيص عوامل زيستي خطرناك
-آسيب شناسي سيستم موجود ،تأمين امنيت زيستي در كشور
1- نقش و اهميت گياهان به عنوان استتار كننده مراكز حساس
2- بهره برداري از حيوانات در پدافند غير عامل و امنيت زيستي
-مديريت رديابي ، مواجهه ، ترميم و باز سازي در بيو تروريسم
-روش هاي نوين تشخيص سريع
1- نقش و اهميت گياهان به عنوان مين ياب و موانع پيش روي دشمن
-سيستم جمع آوري اطلاعات و پيش آگاهي ، طبقه بندي و بايگاني
-سيستم پايش و قرنطينه
1-نقش قرنطينه هاي گياهي و دامي در كاهش تهديدات زيستي
-نقش واردات در بيماري هاي نو پديد و باز پديد
-آموزش امنيت زيستي در كشور

نظرات