همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی

همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی

 

محورهاي تخصصي همايشروش‌هاي تهيه و شناسايي نانو مواد و كاربرد آنها در صنعت و پزشكي
نوآوري در تهيه كاتاليست‌ها، بيوكاتاليست‌ها و بررسي سينتيك و مكانيسم واكنش‌هاي مربوطه
فنآوري زيستي (شيمي محيط)
كاربرد راديوشيمي در صنعت و پزشكي
يافته‌هاي نوين بيوشيمي در شاخه شيمي آلي، شيمي معدني و شيمي فيزيك
تهيه و شناسايي تركيب‌هاي آْلي و معدني
شيمي محاسباتي (مدل سازي و كمومتري)
خوردگي، تصفيه آب، پساب و پوشش‌هاي صنعتي
الكتروشيمي، حس‌گرها و بيوحسگرها
نوآوري‌ها در جداسازي، استخراج و كاربرد آنها در پزشكي، صنعت و محيط زيست

 

نظرات