اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق

اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق

محورهاي موضوعي كنفرانس

 • برنامه ريزي توسعه نيروگاهها
 • بهره برداري نيروگاهها
 • تعميرات نيروگاهها
 • توليدات پراكنده
 • شيمي و مواد
 • كنترل، حفاظت، ابزار دقيق و اتوماسيون
 • ماشين هاي الكتريكي
 • محيط زيست
 • بازار برق
 • مديريت
 • ساير زمينه هاي مرتبط

اولين كنفرانس بين المللي نيروگاههاي برق

 

نظرات