اولین کنفرانس نظام اداری الکترونیک

اولین کنفرانس نظام اداری الکترونیک

اهداف اين كنفرانس عبارتند از:
1- آشنايي مديران و كارشناسIT سازمانها با اصول و فرايند طراحي سايتها و پورتالهاي سازماني
2- فنون تحليل محتواي سايتهاي سازماني
3- امنيت اطلاعات در سايتهاي سازماني
4- آشنائي با نمونه هاي علمي و عملي و آخرين دستاوردهاي كاربردي معماري اطلاعات سازماني
5- توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمينه نظام اداري الكترونيكي
6- بحث و تبادل نظر در خصوص نمونه هاي پياده شده دولت الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته
7- تبادل دستاوردها و تجربيات شركتها و سازمانهاي برتر داخلي در خصوص نظام اداري الكترونيكي

موضوعات و محورهاي مقالات:
* نظام اداري الكترونيكي؛ سلامت اداري
* نظام اداري الكترونيكي؛ كارآمدي دولت
* تحول اداري الكترونيكي
* فرهنگ سازي در نظام اداري الكترونيكي
* مهندسي مجدد؛ دگرگون سازي نظام اداري
* معماري سازمان الكترونيكي
* نظام اداري الكترونيكي در دانشگاه
* چالشها و موانع فراروي نظام اداري الكترونيكي
* دگرگوني سازمان ها در اقتصاد ديجيتالي

نظرات