سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران

سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران

 معرفي كنفرانس

بي‌شك تكنولوژي يكي از مهمترين محورهاي توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي است و روند شتابان پيشرفت و تأثيرات آن بر زندگي انسان‌ها در دهه‌هاي اخير، اهميت آن ‌را بيش از پيش هويدا ساخته‌است. از طرف ديگر، با توجه به سند چشم‌انداز بيست ساله كشور‌، و جايگاه ترسيم‌شده‌ي كشور از نظر علمي، فني و اقتصادي در منطقه، بايد پذيرفت كه تكنولوژي نقشي كليدي در كسب اين جايگاه و تحقق چشم‌انداز خواهد داشت. بديهي‌است كسب چنين جايگاهي در گرو مديريت هوشمندانه و راهبردي تكنولوژي و فراهم آوردن ساير شرايط مناسب، راه‌كارها، و بهره‌گيري خردمندانه از سرمايه‌هاي انساني، اجتماعي و طبيعي كشور است.

با توجه به آنچه گفته‌شد، انجمن مديريت تكنولوژي ايران به عنوان يك نهاد غير دولتي فعال در حوزه‌ي تكنولوژي و تنها انجمن تخصصي مديريت تكنولوژي در ايران، در نظر دارد به منظور برقراري ارتباط بين سياستگذاران، تكنولوژيست‌ها، محققان و علاقمندان اين حوزه و نيز تبيين اهميت مديريت تكنولوژي در تعالي كشور، سومين كنفرانس مديريت تكنولوژي ايران را با همكاري دستگاه‌هاي دولتي، سازمان‌هاي صنعتي، دانشگاه‌ها، سازمانهاي بين­المللي و ساير نهادهاي مردمي برگزار نمايد.

 

محورهاي موضوعي كنفرانس
۱-     مديريت تكنولوژي و بنگاه‌هاي اقتصادي
- نظام مديريت تكنولوژي
- مديريت انتقال تكنولوژي
- ارزيابي تكنولوژي
- تكنولوژي و رقابت‌پذيري بنگاه‌ها
- استراتژي تكنولوژي
- مديريت تكنولوژي و توسعه‌ي محصولات جديد
- مشاركت و اتحاد استراتژيك در حوزه‌ي تكنولوژي
- مديريت دانش
 
۲-  مديريت تكنولوژي و سياستگذاري
- سياستگذاري علم و تكنولوژي
- مديريت انتشار تكنولوژي
- نقش پاركها، انكوباتورها و شهرك‌هاي صنعتي در توسعه‌ي تكنولوژي
- نقش نظام‌هاي ملي/بخشي نوآوري در توسعه‌ي تكنولوژي
- نقش سيستم‌هاي يادگيري در توسعه‌ي تكنولوژي
 
۳- مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه و نوآوري
- مديريت تحقيق و توسعه
- نقش تحقيق و توسعه در توسعه‌ي تكنولوژي
- نقش توانمندي تحقيق و توسعه در كسب و بهبود تكنولوژي
- مديريت سازمان‌هاي تحقيق -محور
- مديريت نوآوري
 
۴- مديريت تكنولوژي و آينده
- آينده نگاري تكنولوژي
- آينده‌پژوهي و تكنولوژي
- پيش بيني تكنولوژي
- آينده مديريت تكنولوژي
- تكنولوژي‌هاي آينده و ويژگي‌هاي آنها
- تكنولوژي‌هاي جديد و نوظهور
 
۵- مديريت تكنولوژي، سرمايه گذاري و اقتصاد
- سرمايه گذاري ريسك‌پذير و تأمين مالي پروژه‌هاي توسعه‌ي تكنولوژي
- سرمايه گذاري مستقيم خارجي و نقش آن در توسعه‌ي تكنولوژي
- اقتصاد تكنولوژي
- مديريت تجاري سازي تكنولوژي
 
۶-  مديريت تكنولوژي، قوانين و ايران
- مالكيت فكري و امور حقوقي مرتبط با تكنولوژي
- حفاظت از تكنولوژي
- جنبه‌هاي اجتماعي و اخلاقي و فلسفي تكنولوژي
- ارزيابي كيفيت و كميت آموزش مديريت تكنولوژي در كشور
- سياستگذاري علم و تكنولوژي و نقشه‌ي جامع علمي كشور
- ارزيابي كيفيت و كميت مشاوره در حوزه‌ي مديريت تكنولوژي در كشور
- جايگاه تكنولوژي در چشم انداز ۲۰ ساله
- اثر اقتصاد نفتي بر مديريت تكنولوژي
- اثر اصل ۴۴ و فرايند خصوصي سازي بر توسعه‌ي تكنولوژي
- اثر قوانين و مقررات كشور بر كسب دانش از طريق قراردادهاي انتقال تكنولوژي
- اثر ساز و كارها، دستورالعمل­ها و مقررات بودجه‌ريزي و تخصيص منابع بر مديريت تكنولوژي در بنگاه­هاي اقتصادي

نظرات