اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

محورهاي موضوعي كنفرانس:

- برررسي رژيم حقوقي رودخانه هاي مرزي و آبهاي مشترك (با تاكيد بر شرايط هيرمند)
- بررسي تقش تالاب بين المللي هامون در توسعه منطقه و راهكارهاي حفاظت از آن
- كاربرد تصاوير ماهواره اي و استفاده از فناوري هاي RS و GIS در مطالعات خشكسالي
- روشهاي ارزيابي، پهنه بندي و پايش خشكسالي با استفاده از شاخصهاي معتبر
- بررسي آسيب پذيري بخشهاي مختلف (كشاورزي، خدمات و صنعت) از خشكسالي و روشهاي كمك دولت در رفع آن
- بررسي جنبه هاي زيست محيطي پديده خشكسالي و سيلاب
- بررسي راهكارهاي علمي مشاركت مردم در مراحل مختلف مديريت آب (در بخشهاي كشاورزي، صنعتي و شهري)
- روشهاي بهره برداري آب از منابع غيرمتعارف (آبهاي لب شور، شور، پسمانهاي شهري، روستايي، صنعتي و ...)
- بررسي روشهاي بهينه سازي مصرف آب و افزايش راندمان آب (در بخشهاي كشاورزي، صنعتي و شهري)
- واگذاري مديريت بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري و زهكشي به تشكلهاي خصوصي
- ضرورت تغيير ساختار مديريت دولتي و خلاء هاي قانوني در مديريت منابع آب
- پيش بيني سيلابهاي رودخانه اي و تعيين نواحي داراي خطر سيل خيزي و تهيه نقشه هاي مربوطه در مناطق خشك و نيمه خشك
- روشهاي اصلاح مسير و بهسازي رودخانه ها در جهت كاهش خسارات سيلاب
- مشاركت اصولي بهره برداران در حفاظت، نگهداري و بهره برداري از منابع و سازه هاي آبي

نظرات