پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

موضوعات كنفرانس

  • بينايي ماشين و كاربردهاي آن
  • پردازش تصوير و ويدئو و كاربردهاي آن
  • تصوير برداري و كاربردهاي آن
  • پردازش نوري تصوير
  • بازشناسي الگو
  • كدينگ ، فشرده سازي و ذخيره سازي تصوير و ويدئو
  • شبكه هاي چند رسانه اي و انتقال تصوير و ويدئو
  • پويانمايي و گرافيك كامپيوتري
  • حقيقت مجازي
  • ساير موارد يا زمينه كاري كنفرانس

 

 

نظرات