همایش ملی تالاب بین المللی هامون

همایش ملی تالاب بین المللی هامون

محورها و موضوعات

شناخت فرصتها، بررسي تهديد ها و بازكاوري چالشها
تعميق و تقويت رويكرد علمي در فرآيند مديريت جامع تالابها
تحقق و توسعه پايدار براي بهبود كيفيت زندگي در چارچوب حفظ و احياي تالاب بين المللي هامون
قوانين و استراتژيهاي حفاظت
خشكسالي و تاثير آن بر تالاب بين المللي هامون
تاثير فعاليت هاي مديريت (شيلات و دامپروري و .. ) بر تالاب بين المللي هامون
گونه هاي مهاجم به تالاب و كنترل آنها
جوامع زيست محيطي در تالاب (گياهان و جانواران)
نقش اكوتوريسم و جامعه شناسي حاشيه تالاب
بررسي رژيم حقوقي رودخانه هاي مرزي و آبهاي مشترك (با تاكيد بر شرايط هيرمند)
هيدروبيولوژي و هيدرولوژي تالاب و رودخانه هاي ورودي
نقش تالاب در بازسازي ذخاير آبزيان
بررسي وضعيت پرندگان مهاجر و آبزي تالاب بين المللي هامون

نظرات