اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده

اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده

محورهاي كنفرانس

 1. چالش ها و چشم اندازهاي تحول اداري و تحقق دولت كارآفرين
 2. كارآفريني، خلاقيت و نوآوري و سازمان هاي آينده
 3. كارآفريني، فناوري هاي نوين و سازمان هاي آينده
 4. كارآفريني، كيفيت و سازمان هاي آينده
 5. كارآفريني، مديريت استراتژيك و سازمان هاي آينده
 6. سازمان كارآفرين، سازمان آينده؛ (مديران، ساختار، منابع انساني)
 7. تجربيات كارآفرينانه در سازمان هاي پويا و پايدار
 8. توليد و به كارگيري ايده هاي جديد در سازمان هاي آينده
 9. كارآفريني، خلاقيت و رقابت پذيري در سازمان هاي آينده
 10. راهبردهاي كارآفرينانه براي تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي
 11. كارآفريني و خلاقيت در عصر اطلاعات
 12. جهاني شدن، كارآفريني و سازمان هاي آينده
 13. چالش ها و چشم اندازهاي تحقق جامعه كارآفرين
 14. متغير هاي محيطي و كارآفريني
 15. نقش رسانه ملي و مطبوعات در ترويج فرهنگ كارآفريني
 16. تشكل هاي غير دولتي كارآفرينانه NGOs
 17. پارك هاي فناوري، خوشه هاي صنعتي، توسعه كارآفريني
 18. سرمايه گذاران ريسك پذير، توسعه كارآفريني
 19. الگوهاي رفتاري، اخلاق و ارزش هاي كارآفرينانه
 20. نقش خودكارآمدي در رفتار كارآفرينانه
 21. آموزش و يادگيري كارآفريني
 22. راهبردهاي ترويج و اشاعه فرهنگ كارآفريني

نظرات