دومین سمینار ملی رنگ های ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها

دومین سمینار ملی رنگ های ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها

مقدمه

گروه رنگ و روك شهاي سطح پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران در نظر دارد با مشاركت سازمان ها و ارگان هاي ذيربط دومين سمينار ملي" رنگ هاي ترافيكي، خط كشي و ايمني راهها" را برگزار نمايد. هدف اصلي از برگزاري اين سمينار، بررسي مشكلات كيفي، پايداري و اجراي رنگ هاي مخصوص خ طكشي راه ها، بررسي نقايص در زمين ههاي مختلف توليد، اجرا و سرويس دهي نامناسب خط كشي جاده ها، و همچنين برقراري زمينه تبادل نظر اساتيد، پژوهشگران، متخصصان و صنعتگران مرتبط مي باشد. اين همايش فرصتي است مغتنم براي گردهمايي مسئولين، متخصصين، محققين ، توليدكنندگان ، پيمانكاران، دانشجويان و تمامي كساني كه به نحوي با خ طكشي هاي ترافيكي در ارتباط هستند تا در جريان تازه ترين پيشرفت هاي علمي-تحقيقاتي و دستاوردهاي پژوهشي در داخل و خارج از كشور قرار گيرند. اميد است برگزاري دومين سمينار ملي و حضور صاحب نظران و متخصصان اين صنعت و همچنين برپايي نمايشگاه جانبي دستاوردهاي صنعت خط كشي راهها، در دستيابي به اين مهم، گامي موثر برداريم.

موضوعات اصلي سمينار
• روش هاي كنترل كيفي و بازرسي
• بررسي علل و عيوب انواع خ طكشي
• تهيه، توليد و كاربرد دانه هاي شيشه اي
• رنگ هاي ترافيكي و مسائل زيست محيطي
• استاندارد و استانداردسازي در رنگ هاي ترافيكي
• اجرا، تعمير و ترميم خط كشي ها و نگه داري آنها
• بررسي هاي فني و اقتصادي رن گها و مصالح مصرفي
• خط كشي هاي روسازي براي شرايط و يا مناطق خاص
• نقش انواع و الگوهاي خط كشي در بهبود ايمني راهها
• بسترسازي مناسب روسازي براي اجراي خط كشي راهها
• ماشين آلات توليد رن گهاي ترافيكي و اجراي خ طكشي راهها
• تازه هاي علمي و نوآوري ها در زمينة نوع رنگ، رو شهاي اجرا
• روش هايِ جايگزيني و برداشتن خط كشي هاي قديمي و معيوب
• آموزش و فرهنگ استفاده از خط كشي: قوانين و مقررات مربوطه
• استانداردهاي رايج در اجرا و كنترل هاي پس از آن در ايران و ساير كشورها
• نقش شرايط اقليمي، تردد، روكش راه و طرح هندسي مسير بر كارايي خط كشي ها

نظرات