دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها

دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها

محورهاي كنفرانس

ايمني صنعتي
• ايمني– نظامهاي مديريتي ، رويكردها ، رويه ها و اقدامات
• قوانين ، مقررات و استانداردهاي ايمني در صنايع و سازمانها
• برنامه ريزي ايمني و نحوه هدايت برنامه ها
• نقش ايمني در استراتژي ها و ارتقا بهره وري و عملكرد سازمانها
• شناسايي خطرات و پيشگيري از حوادث
• مديريت و ارزيابي ريسك هاي ايمني
• بهترين عملكردها و دستورالعملهاي ايمني براي مشاغل و فعاليتهاي بالقوه خطرناك
• نقش فن آوري اطلاعات در ايمني
• نقش عامل انساني در ايمني
• ايمني در صنايع دريايي و ساحلي
• جايگاه ايمني در طراحي و تعمير و نگهداري كارخانه ها
• ايمني در بخشهاي مختلف ( ساختمان ، برق ، حمل و نقل ، صنايع شيميايي، نفت و گاز و ... )
• ارگونومي ، طراحي و جانمايي دستگاهها و تجهيزات و نقش آنها در ايمني
• ايمني در انبارها ، آزمايشگاهها و ساير مكانهاي ويژه
• محاسبه ، بررسي و تجزيه و تحليل حوادث
• ايمني و بيمه

موضوعات عام HSE
• قوانين مقررات و استانداردهاي HSE
• اهداف و برنامه هاي HSE
• برنامه ريزي و آموزش HSE در سازمانها
• مشخصه هاي كليدي عملكرد HSE
• فناوري اطلاعات و HSE
• نقش مشاركت كاركنان و مشاوره با آنها در بهبود عملكرد HSE
• HSE Plan و مديريت HSE پيمانكاران
• MSDS

مديريت بحران
• مديريت بحران
• سازماندهي و برنامه ريزي مراكز مديريت بحران و ايستگاههاي آتش نشاني
• مسوليت جمعي در بلايا و حوادث بزرگ
• مطالعه رفتار انسان در هنگام عمليات تخليه و نجات
• آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري و عمليات امداد و نجات
• عمليات ويژه و خاص ( انفجارها ، آتش سوزي هاي صنعتي ، آتش سوزي پس از زلزله )

بهداشت حرفه اي و طب كار
• قوانين ، مقررات و استانداردهاي ايمني و بهداشت كار در صنايع و سازمانها
• شناسايي ، ارزيابي و كنترل عوامل زيان آور و ريسك هاي بهداشتي محيط كار
• پايش و اندازه گيري عوامل زيان آور در محيط كار
• مكانيزاسيون سيستمهاي بهداشت حرفه اي و طب كار
• تشخيص و پيشگيري از بيماريهاي شغلي
• پيشگيري از جراحات ، كمكهاي اوليه ، مراقبتهاي پزشكي و توانبخشي
• آموزش و فرهنگ بهداشت كار
• بهترين عملكردها و دستورالعملهاي بهداشت حرفه اي براي مشاغل و فعاليتهاي بالقوه بيماري زا
• نرم افزارهاي بهداشت حرفه اي و طب كار

محيط زيست و منابع
• قوانين ، مقررات ، استانداردها و نظامهاي زيست محيطي
• قوانين و كنوانسيونهاي بين المللي زيست محيطي
• شناسايي ، اندازه گيري و پايش آلاينده هاي زيست محيطي
• توليد پاك و مديريت سبز در سازمانها
• مديريت منابع و انرژي و استفاده از انرژي هاي نو و جايگزين
• حوادث و سوانح زيست محيطي
• مديريت ضايعات و پسماندها
• مديريت و تصفيه پسابهاي صنعتي و غير صنعتي
• فرهنگ حفاظت از محيط زيست
• طبقه بندي ، شناسايي و مديريت ضايعات خطرناك و بيمارستاني

حفاظت و آتش نشاني
• حفاظت فردي و حفاظت گروهي
• حفاظت از محيط كار و محيط پيرامون آن
• مقابله با ضايعات خطرناك و واكنش اضطراري در مقابل آنها
• چگونگي آغاز آتش سوزيها ، شيمي ، ديناميك و اكولوژي آتش
• ملاحظات آتش نشاني در معماري و برنامه ريزي شهري
• مقاوم سازي سازه ها در برابر آتش
• آتش نشاني و نجات در محيطهاي شهري و غير شهري
• مقابله با مواد خطرناك و قابل اشتعال
• فرهنگ ايمني و آتش نشاني
• شناسايي ، ارزيابي ، پيشگيري و كنترل آتش سوزي
• تاثير شرايط آب و هوايي و فصلي در آتش سوزيها و حوادث
• مديريت و مقابله با آتش سوزيها در جنگ

نظرات