چهارمین همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی

چهارمین همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی

مقدمه

در آستانه قرن بيست و يكم تحولات و چالش هاي جهاني و محلي نظير جهاني شدن، ظهور فناوري اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد مبتني بر دانائي، تغييرات جمعيتي و افزايش كمي دانشجويان و كاهش بودجه سرانه آنها از يك طرف و از طرف ديگر افزايش رقابت بين موسسات آموزش عالي در سطح بين المللي، نياز فزاينده براي تحرك و جابجائي نيروي حرفه اي و متخصص بين كشورها و تقاضا براي پاسخگوئي بيشتر در بطن يك دولت ارزيابي كننده، تغييرات ساختي - كاركردي عمده اي را در نظام هاي آموزش عالي جهان منجر گرديده است . در ايران كوشش هاي مربوط به انديشيدن و ساختار سازي درباره ارزيابي و ارتقاي كيفيت آموزش عالي از يك دهه قبل مورد توجه قرار گرفته است . در اين رابطه به منظور اشاعه فرهنگ ارزيابي كيفيت نظام دانشگاهي برگزاري همايش ها و سمينارها با حضور صاحبنظران و انديشمندان يكي از اقدامات مؤثري بوده است كه دانشگاه تهران از سال 1384 با برگزاري اولين همايش در دانشكده مديريت ، دومين همايش در دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي و سومين همايش در پرديس هنرهاي زيبا به آن عمل نمود . اينك مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران در نظر دارد چهارمين همايش را با هدف نقش ارزيابي دروني و كاربست يافته هاي آن در بهبود كيفيت دانشگاهها برگزار نمايد . اميد است چهارمين همايش ارزيابي دروني كيفيت در نظام دانشگاهي در تبادل نظر متخصصين و صاحب نظران و دست اندركاران ارزيابي و ساختارسازي براي اينگون ه فعاليت ها نقش قابل توجهي ايفا نمايد.

موضوع ها و محورهاي همايش
• تازه هاي ارزيابي دروني در ايران و جهان
• ارزيابي دروني و ترويج فرهنگ كيفيت در آموزش عالي ايران
• از ارزيابي دروني تا رتبه بندي دانشگاهي: يك بستر و دو رؤيا
• نقش ارزيابي در بهبود كيفيت و توسعه علمي آموزش عالي
كشور
• ارزيابي دروني زمينه ساز ارزيابي بروني

دريافت فراخوان همايش

نظرات