کنگره چاقی شیرخوران ، کودکان و نوجوانان

کنگره چاقی شیرخوران ، کودکان و نوجوانان

انجمن علمي تغذيه كودكان ايران سمينار سه روزه چاقي شيرخواران ، كودكان و نوجوانان را از تاريخ 12/4/87 در انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور برگزار مي نمايد. تخصيص امتياز باز آموزي به شركت كنندگان محترم ، بدين شرح مي باشد:فوق تخصص كودكان ، متخصص كودكان ، روانپزشك ، دكتراي تغذيه 12 امتياز- متخصص داخلي ، پزشك عمومي 10 امتياز- دندانپزشك ، داروساز ، روانشناس باليني ، كارشناس مامايي و پرستاري 8 امتياز اين سمينار همراه با تشكيل دو كارگاه : 1) تكنيك هاي مشاوره با كودكان و نوجوانان چاق و 2)ارزيابي تغذيه اي در كودكان و نوجوانان چاق ، خواهد بود.هزينه ثبت نام در سمينار 200000 ريال (بيست هزار تومان ) مي باشد و علاقمندان به شركت در آن مي توانند مبلغ فوق را به شماره حساب 11966 بانك ملي شعبه فلسطين شمالي ، واريز و فيش بانكي را به شماره 88891170 فاكس نمايند. از آنجا كه در اين برنامه به معرفي تحقيقات محققين جوان نيز پرداخته خواهد شد

نظرات