سومین کنفرانس آموزش الکترونیکی

سومین کنفرانس آموزش الکترونیکی

با توجه به رشد كمي و كيفي آموزش الكترونيكي طي ساليان گذشته و ضرورت هرچه بيشتر در به كارگيري اين شيوه نوين آموزشي در دانشگاهها و سازمانهاي آموزشي كشور به منظور فراهم آوردن زمينه مناسب براي ارائه آخرين دستاوردهاي علمي در موارد مرتبط با آموزش الكترونيكي سومين كنفرانس آموزش الكترونيكي در تاريخ ( 4 و 5 دي ماه هزارو سيصدوهشتادوهفت) در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار خواهد گرديد.

محورهاي كنفرانس:

 • ابزارها و روشهاي فناورانه در آموزش الكترونيكي
 • استانداردهاي آموزش الكترونيكي ( محتوا ، سيستم، فرآيند)
 • نوآوريهاي فناورانه در آموزش الكترونيكي
 • طراحي و معماري نوين سيستم هاي مديريت آموزش الكترونيكي
 • موضوعات فرهنگي و اجتماعي آموزش الكترونيكي
 • طراحي آموزشي
 • تعامل، همكاري و تعليم و  تربيت الكترونيكي
 • مورد كاوي در راهبردهاي توسعه آموزش الكترونيكي
 • مورد كاوي در موانع و چالشهاي توسعه آموزش الكترونيكي
 • سنجش و ارزشيابي آموزش الكترونيكي
 • مالكيت حقوق معنوي در آموزش الكترونيكي

نظرات