دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

محور هاي همايش:

كاربرد فناوري هسته اي در:
زراعت و اصلاح نباتات
علوم دامي و آبزيان
منابع طبيعي
مديريت خاك، آب و تغذيه گياه
دامپزشكي
گياه پزشكي
صنايع غذايي
محيط زيست
بررسي ايمني فناوري هسته اي در محصولات كشاورزي

نظرات