پنجمین همایش سراسری مواد منفجره، پیروتکنیک و پیشرانه

پنجمین همایش سراسری مواد منفجره، پیروتکنیک و پیشرانه

محورهاي علمي همايش

١-    مباني نظري (شبيه سازي كامپيوتري و ...)
٢-    تحقيق و توسعه
٣-    كنترل كيفيت، روشهاي اندازه‌گيري و عملكرد مواد پرانرژي
٤-    استاندارد سازي
٥-    روشهاي سنتز و توليد مواد اوليه، حدواسط و مواد پرانرژي
٦-    ايمني، حمل و نقل و انبارداري
٧-    فناوريهاي نوين
٨-    كاربرد در فناوريهاي دفاعي پيشرفته    
٩-    فرايندهاي ساخت و توليد مواد مكمل
١٠-     كاربردهاي تجاري و غيرنظامي
١١-     سلامت، روشهاي پاكسازي، بازيابي و رفع آلودگي
١٢-     بومي سازي دانش توليد مواد اوليه دفاعي و تبديل مواد جايگزين
١٣-     شكل دهي و جوشكاري انفجاري
١٤-     مديريت دانش و تكنولوژي مواد پرانرژي
١٥-     سبك سازي و كوچك سازي
١٦-     ساير موارد پيشنهادي در راستاي مواد پرانرژي و اهداف برگزاري همايش

نظرات