اولین کنفرانس ملی CNG

اولین کنفرانس ملی CNG

اهداف و محورهاي كنفرانس

 • آشنايي با آخرين دستاوردهاي فني و تكنولوژيك رشته هاي مرتبط با صنعت CNG
 • ارتقاء توانمندي شركتهاي سازنده داخلي در تامين قطعات و اجزاي ساخت داخل و خارج
 • فرهنگ سازي و اطلاع رساني در خصوص كاربري صحيح CNGدر صنعت خودرو
 • بررسي و ايجاد زمينه هاي همكاري با شركتهاي بين المللي فعال در صنعتCNG
 • آشنايي با وضعيت موجود و ارائه چشم انداز صنعت CNG
 • جلب توجه مراكز علمي و پژوهشي به زمينه هاي توسعه و ارتقاء صنعت CNG
 • تبيين اولويت هاي خودروهاي عمومي و خدماتي در استفاده از CNG و بررسي راهكارهاي تسريع آن
 • بررسي استانداردهاي ايمني در به كارگيري CNG و بومي سازي آن
 • ارائه راهكارهاي لازم جهت ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط با صنعت CNG
 • تسهيل سرمايه گذاري بخش خصو‚ي در احداث و تجهيز جايگاههاي CNG
 • معرفي روش هاي ارائه خدمات نگهداري و پشتيباني تجهيزات جايگاههاي CNG

نظرات