اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی

اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی

هدف همايش: دستيابي به راهكارهاي نوين تامين، نگهداشت، انتقال و توزيع فرآورده هاي نفتي

 موضوعات اصلي همايش

1- مديريت تامين فرآورده هاي نفتي
2- مديريت ذخيره سازي و نگهداشت فرآورده هاي نفت
3- مديريت انتقال و حمل و نقل فرآورده هاي نفتي
4- مديريت توزيع فرآورده هاي نفتي

محورهاي اولين همايش ملي تامين، نگهداشت ، انتقال وتوزيع فرآورده هاي نفتي:
الف- مديريت تامين فرآورده هاي نفتي:

 • فرصتها و تهديدهاي داخلي و بين الملل و تاثير آن بر تامين فرآورده هاي نفتي
 • مشكلات ساختاري در تامين فرآورده هاي نفتي
 • راهكارهاي تامين فرآورده هاي نفتي(توليد داخل، واردات، سوآپ)
 • روشهاي تاميت فراورده هاي نفتي در مواقع بحران

ب - مديريت ذخيره سازي و نگهداشت فرآورده هاي نفتي

 • بررسي عوامل راهبردي نگهداشت و حفاظت از فرآورده هاي نفتي
 • نقش راهبردي ذخيره سازي استراتژيك در تامين پايدار فرآورده هاي نفتي
 • وضعيت مصرف و ذخيره سازي فرآورده هاي نفتي
 • فن آوري نوين ساخت و نگهداشت مخازن و تاسيسات تخليه و بارگيري فرآورده هاي نفتي در ايران با شاخص هاي جهاني
 • اقتصاد نگهداشت فرآورده هاي نفتي

ج - مديريت انتقال و حمل و نقل فرآورده هاي نفتي

 • ايمني در روشهاي مختلف حمل و نقل فرآورده هاي نفتي
 • ظرفيت انتقال و جابجايي فرآورده هاي نفتي در مقايسه با نياز كشور
 • روشهاي اقتصادي انتقال و جابجايي فرآورده هاي نفتي
 • شركتهاي حمل و نقل و نقش آنها در انتقال بهينه فرآورده هاي نفتي

د- مديريت توزيع فرآورده هاي نفتي

 • روشهاي توزيع فرآورده هاي نفتي و چگونگي دسترسي مصرف كنندگان
 • روشهاي توزيع فرآورده هاي نفتي در مواقع بحران
 • راهكارهاي بهبود توزيع فرآورده هاي نفتي
 • راهكارهاي نظارت بر توزيع فرآورده هاي نفتي
 • فرآورده هاي نفتي و مشتري مداري
 • نظام جايگاه داري، چالشهاي موجود و راهكارهاي توسعه
 • نقش فن آوريهاي نوين در توزيع فرآورده هاي نفتي (كارت هوشمند سوخت، فروش الكترونيك و ...)

ح - ساير محورها

 • سيستمهاي مديريت كيفيت، محيط زيست، بهداشت و ايمني شغل در تامين و توزيع فرآورده هاي نفتي
 • تاثير فن آوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) در تامين و توزيع فرآورده هاي نفتي
 • تامين و توزيع فرآورده هاي نفتي و خصوصي سازي
 • هدرروي فرآورده هاي نفتي در شبكه هاي تامين، نگهداشت، انتقال و توزيع فرآورده هاي نفتي
 • دستاوردها و تجارب موفق در تامين، نگهداشت، انتقال و توزيع فرآورده هاي نفتي

نظرات