کارگاه های آموزشی مدیریت بحران

کارگاه های آموزشی مدیریت بحران

شركت توسعه آفرينان فردا با مشاركت نهادهاي ملي و بين المللي،از جمله پژوهشكده سوانح طبيعي،UNDP،ISDR و...كارگاه هاي آموزش مديريت بحران را با حضور پروفسور تاكادا از اساتيد دانشگاه كوبه كشور ژاپن برگزار مي نمايد. در صورت تمايل مي توانيد جهت هماهنگي در خصوص ثبت نام به سايت www.tafco.org مراجعه نماييد.لازم به ذكر است به شركت كنندگان ، گواهي معتبر از طرف پرفسور تاكادا و نمايندگيهاي سازمان ملل اعطا خواهد شد.
 

برنامه كارگاه هاي آموزشي:
كارگاه روز اول: مديريت بحران زلزله در شريان هاي حياتي، زمان برگزاري : 28 خرداد ماه 1387
اساتيد ايراني: آقاي دكتر نعمت حسني-مهندس ستار محمودي-مهندس مجيدي
پنل تخصصي: زلزله شريان هاي حياتي،اقدامات و چالش ها

 

كارگاه روز دوم: مديريت ريسك و ايمني، زمان برگزاري : 29 خرداد ماه 1387
اساتيد ايراني :دكتر ويكتوريا كيانپور –دكتر محمد ساداتي نژاد-مهندس احمد مجيدي
پنل تخصصي: ايمني و مديريت بحران در حمل و نقل

 

كارگاه روز سوم: مديريت جامع بحران (TDM)، زمان برگزاري : 30 خرداد ماه 1387
اساتيد ايراني :دكتر حمزه شكيب - مهندس عباس جزايري - دكتر كبير
پنل تخصصي: مديريت يكپارچه جامع در سطح استاني و ملي

 

هزينه شركت براي هر كارگاه:
آزاد: 85000 تومان
دانشجويي: 55000 تومان

شماره حساب جاري 0100055382006 بنام شركت توسعه آفرينان فردا ( شعبه اريكه ايرانيان كد 5/1044)

نظرات