دومین همایش مدیران آموزش سازمانهای تولیدی و خدماتی

دومین همایش مدیران آموزش سازمانهای تولیدی و خدماتی

اهداف همايش
1- ارائه و تبادل برترين تجارب در زمينه سيستمهاي آموزش
2- آشنائي با آخرين يافته ها و نظريات علمي در خصوص آموزش سازماني
3- آشنائي با ارائه دهندگان خدمات، تجهيزات و محصولات آموزشي و كمك آموزشي.

محورهاي همايش
1-   فرآيند آموزش
2-   سازماندهي واحد آموزش
3-   روش ها و تكنيك هاي آموزش
4-   پايش، اندازه گيري و بهبود فرآيند آموزش
5-   مديريت زنجيره تأمين آموزش
6-    آموزش و سيستم هاي مديريت
7-   آموزش و تعالي سازماني
8-   استانداردهاي آموزش
9-   تأثير شرايط فيزيكي و محيطي در آموزش
10- كاربرد روانشناسي در آموزش
11- كاربرد فن آوري اطلاعات (IT) در آموزش
12- سازمانهاي يادگيرنده

نظرات