نخستین همایش مدیریت نوآوری

نخستین همایش مدیریت نوآوری

موضوعات و محور هاي نخستين همايش ملي مديريت نوآوري:

از نوآوري تا شكوفايي با كارآفريني
نوآوري در چشم انداز 20 ساله ايران
مديريت نوآوري در خلق ارزش افزوده
تحول و نوآوري: حلقه مفقوده در مسير سرآمدي
نقش نوآوري در رفع نيازهاي اجتماعي
ظرفيت هاي نوآوري در جامعة ايران

نظرات