پنجمین کنفرانس مدیریت سرآمدی و کیفیت

پنجمین کنفرانس مدیریت سرآمدی و کیفیت

موضوعات و محورهاي پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت سرآمدي و كيفيت:

در مسير سرآمدي: راهكارها و رويكردهاي متفاوت
رقابت پذيري: چالش ها، فرصت ها و تهديدها
مديريت استراتژيك و مالي در سرآمدي
مديريت تكنولوژي و نوآوري در سرآمدي
سرآمدي در مديريت پروژه
كاميابي ها و ناكامي هاي سرآمدي در ايران
سرآمدي در سازمانهاي كوچك و متوسط
بازنگري مدل ها ونقش جوايز در توسعه پايدار
رويكردهاي نوين در ارزيابي موسسه هاي عمومي و خدماتي

نظرات