دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

اهداف كنفرانس
اين كنفرانس با هدف آگاهي فعالان حوزه بانكداري كشور از جديدترين دستاوردهاي علمي و عملي در داخل و خارج كشور با توجه ويژه نسبت به موضوع بانكداري الكترونيك برپا مي گردد و قصد دارد زمينه اي را براي تبادل افكار براي يافتن راه حل هاي بومي در جهت توسعه مدل هاي بانكي كشور مبتني بر فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي فراهم نمايد.

محورهاي اصلي
كنفرانس در چهار بخش ويژه و شش محور كلي زير فعاليت خواهد كرد:

بخش ويژه يك: بانكداري الكترونيكي و مديريت اقتصاد با رويكرد كنترل تورم و نقدينگي

بخش ويژه دو: بانكداري الكترونيكي كليد تجارت الكترونيكي ( رويكرد كاربردي براي توسعه كسب و كار الكترونيكي و ورود به عرصه تجارت جهاني)

بخش ويژه سه: نوآوري در بانكداري الكترونيكي

بخش ويژه چهار: بانكداري الكترونيكي و نظام اعتبار سنجي


محورهاي تخصصي:

1-راه حل ها و مدل هاي بانكداري الكترونيكي
Core Banking
Internet Banking
SMS Banking
ATM
Web kiosk
RFID
POS
Pin Pad
Telephone Banking
Back and front office automation
And …

2-راه حل هاي پرداخت الكترونيكي
e-Money
e-check
Debit cards
Credit Cards
Smart Cards
And…

3-امنيت در بانكداري الكترونيكي
CA
Web security
Network security
Physical security
Security Architecting
Hardware Security Device and Solution
Software Security Device and Solution
And...

4- مديريت بانكداري الكترونيكي
e- CRM
ERP
e-Investment
e-advertisement
HR Management in e-banking
e-Marketing for e-banking
Customizing services by e-banking
Project Management
Quality Management
Strategic Management in e-banking
And…

5- چالش هاي قانوني و قضايي در بانكداري الكترونيكي
چالش هاي قوانين حقوقي موجود و نيازهاي آتي
امور قضايي در بانكداري الكترونيكي
و...

6- آموزش و فرهنگ سازي
راهكارهاي اطلاع رساني عمومي در مورد فناوري هاي جديد بانكي
آموزش منابع انساني در بانكداري الكترونيكي
تبليغات و بانكداري الكترونيكي
و...

نظرات