اولین کنفرانس مهندسی مجدد فرایندها و طرحی ساختار

اولین کنفرانس مهندسی مجدد فرایندها و طرحی ساختار

محورهاي كنفرانس:

همسوسازي فرآيند مهندسي سازمان‌ها با استراتژي‌هاي سازمان
مديريت دانش و مديريت فرايند
اندازه‌گيري عملكرد فرايند
نقش فناوري اطلاعات در بهبود عملكرد فرايندها
رويكردهاي مهندسي مجدد فرايندها
معماري فرايندي و جايگاه آن در طراحي ساختار
تئوري سازمان و طراحي ساختار
رويكردهاي بهبود فرايندي و اثربخشي ساختار
طراحي ساختارهاي مفهومي و عملي
الگوي ارتباط ساختار سازماني با محيط، نيروي انساني و فرهنگ
مديريت استراتژيك و طراحي ساختار و فرايند

نظرات