سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

محورهاي علمي:
-  تفكر استراتژيك
-  برنامه ريز ي استراتژيك در سطح كلان (ملي)
-  فلسفه وكاتب فكري استراتژيك
-  آينده نگري و آينده پژوهي
-  محيط شناسي استراتژيك و تئوري شناسي
-  نوآوري و خلاقيت استراتژيك
-  كارآفريني استراتژيك
-  مديريت استراتژيك منابع انساني
-  مديريت استراتژيك بازاريابي
-  مديريت استراتژيك تكنولوژي ، دانش ، و فناوري
-  مديريت استراتژيك مالي
-  مديريت استراتژيك توليد
-  برنامه ريزي استراتژيك به كمك مدلهاي رياضي
-  مدل ها ، رويكردها و الگوهاي برنامه ريزي استراتژيك
-  نظامها و رويكردهاي كنترل و پايش برنامه هاي استراتژيك
-  برنامه ريزي استراتژيك در سازمانهاي دولتي و غير انتفاعي

محورهاي كاربردي
-  تجارب  موفق و مطالعه موردي برنامه ريزي استراتژيك در شركتهاي توليدي
-  برنامه ريزي استراتژيك در بانكها
-  برنامه ريزي استراتژيك در شركتهاي دولتي
-  برنامه ريزي استراتژيك در هولدينگها

نظرات