سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست

سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست

اهداف سمينار
- تبادل آرا و نظرات اساتيد، مهندسان و متخصصان در زمينه اندركنش صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و محيط‌زيست
- شناسايي چالش‌هاي زيست‌محيطي فراروي اكتشاف، استخراج و فرآوري نفت و گاز
- شناخت اثرات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بر محيط زيست
- بررسي راهكارهاي استراتژيك و عملياتي براي كنترل و كاهش آثار مخرب بر محيط‌هاي طبيعي و انساني
- شناخت اثرات مخرب صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بر سواحل و ارائه راهكار جهت كنترل و كاهش آثار
- توجه دست‌اندركاران صنعت نفت و گاز به اهميت توسعه پايدار و محيط زيست


محورهاي تخصصي سمينار
- ارزيابي زيست‌محيطي طرح‌هاي توسعه‌ي صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشگاه.
- اثرات مخرب زيست‌محيطي طرح‌هاي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي بر خاك، هوا و انسان.
- آلودگي آب‌هاي سطحي و زيرزميني ناشي از طرح‌هاي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي.
- آلودگي نفتي خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر.
- راهكارهاي كنترل و كاهش آثار مخرب زيست‌محيطي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بر محيط‌هاي مختلف.
- روش‌هاي نوين جداسازي نفت و آلودگي‌هاي آن از محيط‌هاي مختلف.
-تصفيه خاك و آب‌هاي آلوده به مواد نفتي.

نظرات