اولین کنگره ملی محیط زیست، شغل و سرطان در ایران

اولین کنگره ملی محیط زیست، شغل و سرطان در ایران

عنواين مورد بحث:
 

محور هاي عمومي:

نقش عوامل شيميايي، بيولوژيك و فيزيكي در بروز سرطان در ايران
نقش شغل و محيط در بروز سرطان در ايران
نقش شيوه زندگي،تغذيه و عوامل ژنتيك در بروز سرطان در ايران

محور هاي اختصاصي:

آلاينده هاي زيست محيطي در ايران و سرطان
نقش آلاينده ها ي زيست محيطي در بروز سرطان در كلان شهر هاي ايران
عوامل محيطي  سرطان زا در كودكان
تغذيه و سرطان
عوامل سرطان زا در بخش كشاورزي- صنايع غذايي
عوامل سرطان زا در بخش صنعت- معدن
عوامل سرطان زا در صنعت نفت ، گاز و پتروشيمي
حمل و نقل و واردات مواد سرطان زا
نيروگاهها- انتقال برق فشار قوي و سرطان
نقش عوامل زيان آور محيط كار(فيزيكي–شيميايي و بيولوژيك)دربروز سرطان هاي شغلي
عوامل سرطان زا در ارتباط با وقايع اخير در منطقه: جنگ ايران و عراق- جنگ شيميايي عراق عليه ايران - فاجعه چرنويل- آلودگي هاي نفتي- جنگ خليج فارس و ...
عوامل سرطان زا در بخش خدمات (شهري ، بهداشت ، درمان، آموزش، پژوهش و .... )
شناسيي عوامل سرطان زا در محيط هاي داخلي (In door)
نقش روشهي آزميشگاهي در تشخيص عوامل سرطان زاي محيطي و شغلي
پرتو ها و سرطان
توكسيكولوژي و سرطان

محورهاي  كاربردي:
مديريت ريسك سرطان در ايران و نقش مسئولين وزارت خانه ها، سازمان ها و ادارات در كاهش عوامل سرطان زا
نقش آموزش و رعايت اصول بهداشت كار در پيشگيري از سرطان
طرح هاي صنعتي و كشاورزي در كاهش عوامل سرطان زا
ارائه استاندارد ها براي كاهش عوامل سرطان زاي محيطي و شغلي
مديريت مواد زائد سرطان زا

نظرات