نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات

محورهاي كنفرانس

- مديران خريد و تحقق سند چشم انداز 1404
- مديران خريد و تداركات و ضرورتها ، نقش ها ، مسئوليت ها و استراتژي هاي نوين
- مديران خريد و جهاني شدن
- نقش مديران خريد و تداركات در شكوفايي سازمان هاي توليدي و خدماتي
- نقش مديران خريد و تداركات در رونق اقتصادي كشور
- مديريت خريد و تداركات صنعتي و سازماني
- مديران خريد و مديريت اطلاعات
- مديران خريد و مديريت بازار
- آسيب شناسي خريد در ايران
- مديريت خريد و تداركات پروژه هاي زيربنايي و عمراني
- مديريت خريد و تداركات داخلي
- مديريت خريد و تداركات بين المللي
- تامين اعتبارات و منابع مالي داخلي و بين المللي
- فنون و ابزارهاي نوين مذاكره
- مديريت زمان در خريد و خريد به هنگام
- مناقصات و مزايدات داخلي و بين المللي
- خريد و سفارش الكترونيك
- پرداخت در تجارت بين الملل
- بيمه ، گمرك ، حمل و نقل كالا و تاثير آن در خريد موفق

نظرات