ششمین همایش سراسری و اولین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی

ششمین همایش سراسری و اولین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی

محورهاي اصلي همايش

1- آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي در موضوعات مرتبط با انگل شناسي شامل اپيدميولوژي، روشهاي تشخيص، تاكسونومي ، ايمني شناسي، فيزيولوژي ، فارماكولوژي ، هيستوپاتولوژي ، باليني و ... مربوط به تك ياخته و كرمهاي بيماريزاي انسان و دام.
2- آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي در موضوعات مرتبط با حشره شناسي شامل اپيدميولوژي، تشخيص، تاكسونومي ، مبارزه و ... مربوط به بند پايان بيماريزا در انسان و دام.
3- آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي در موضوعات مرتبط با قارچ شناسي شامل اپيدميولوژي، تشخيص، ايمني شناسي ، تاكسونومي ، و ... انسان و دام.
4- بيماريهاي انگلي مشترك انسان و دام.
5- مديريت پيشگيري ، كنترل و درمان بيماريهاي انگلي و قارچي

نظرات