ششمین همایش بین المللی علوم کشاورزی، دامی، منابع طبیعی، گیاهان داروئی و گردشگری روستایی

ششمین همایش بین المللی علوم کشاورزی، دامی، منابع طبیعی، گیاهان داروئی و گردشگری روستایی

توسعه و پیشرفت بشریت در گرو تولید علم ، کشف و انتشار دانش است، گاه این خلق دانش در حوزه انسانی و گاه در حوزه فناوری می باشد، آنچه واضح است این است که دنیای امروز، دنیای تبادل اندیشه ها و خلق ایده های نوینی است که موجب پیشرفت دانش بشری در عرصه های مختلف علم و فناوری می باشد. در این راستا آنچه مهم به نظر می رسد، ایجاد بستری مناسب در جهت بروز ظرفیت های موجود و تشکیل ظرفیت های جدید است. از این روی رویدادهای علمی و تخصصی گوناگون، علاوه بر ایجاد زمینه تحقق این مسائل، می توانند موقعیتی مناسب برای ایجاد هم فکری و تبادل دیدگاه ها محسوب گردند.
دبیرخانه ششمین همایش بین المللی علوم کشاورزی ، دامی ،منابع طبیعی، گیاهان داروئی و گردشگری روستایی مفتخر است تا در راستای توسعه و انتشار دستاوردهای نوین در حوزه علوم دام، کشاورزی، آبخیز داری و محیط زیست ایران میزبان پژوهشگران پیشرو باشد.
***

محورهای همایش:

محورهای اصلی همایش

" کشاورزی در توسعه پایدار
" نقش دام و دامپروری در رونق اقتصادی
" منابع طبیعی و محیط زیست در بستر توسعه پایدار
" جایگاه گیاهان دارویی در اقتصاد
" هوشمندسازی روستایی
و سایر موضوعات مرتبط با این حوزه ها ...

-------------------------------------------------------------

محورهای فرعی کشاورزی در توسعه پایدار
نقش کشاورزی مکانیزه درتوسعه پایدار
اهمیت مکانیزاسیون کشاورزی درافزایش تولیدات غذایی
بررسی تولیدمحصولات استراتژیک مثل گندم ودانه های روغنی
بررسی ایجاد بازارمشترک محصولات کشاورزی
نقش صنایع تبدیلی کشاورزی وکارآفرینی واشتغالزایی آن
رابطه توسعه کشاورزی باتوسعه روستایی
مدیریت روستایی ونقش آن درتوسعه کشاورزی
تعاونی وتشکلها ونقش آنها دررونق اقتصادکشاورزی
بررسی خرید تضمینی محصولات ونقش ان درافزایش تولیدات کشاورزی
بررسی بسته حمایتی خریدتضمینی ازسوی دولت وبخش خصوصی
یافته های نوین کشاورزی وراهکارانتقال به زارعین
اموزش وترویج ونقش آن درتوسعه کشاورزی
خشکسالی وتغییراقلیم ونقش آن درچشم انداز کشاورزی
مدیریت آب درتوسعه کشاورزی
بررسی الگوهای مناسب کاشت درکشاورزی جهت مصرف بهینه آب
هوشمندسازی مزارع تولیدمحصولات کشاورزی
راهکارهای افزایش بهره وری درکشاورزی
بررسی جایگاه پژوهش وتحقیق درکشاورزی
بررسی روابط اقتصادکشاورزی باچارچوب اقتصادمقاومتی
وضعیت کشاورزی کشورهای مسلمان
نقش وجایگاه تولیدات کشاورزی کشورهای اسلامی دراقتصادمنطقه
امنیت ونقش ان درتوسعه کشاورزی کشورهای اسلامی
چشم انداز آینده کشاورزی کشورهای اسلامی
راهکارهای آسان سازی مبادلات محصولات کشاورزی
جغرافیای کشاورزی کشورهای مسلمان درسالهای اخیر
تولید نهاده های کشاورزی مثل سم ،کود،بذر وتولیدات مکانیزسیون ونقش آن درپیشرفت کشاورزی کشورهای اسلامی
الگوهای موفق اشتغالزایی درکشاورزی کشورهای اسلامی
نقش اقتصادکشاورزی ایران دراقتصادکشورهای اسلامی
راهکارهای نوین حمل ونگهداری وجابجایی محصولات کشاورزی
محصولات ارگانیک کشاورزی
تاثیربیمه محصولات کشاورزی دراشتغالزایی وافزایش بهره وری آن
و سایر موضوعات مرتبط با کشاورزی...
-------------------------------------------------------------
محورهای فرعی نقش دام و دامپروری در رونق اقتصادی
نقش اقتصاددامپروری وشیلات درتوسعه روستایی
دامپروری وشیلات دراشتغالزایی
اصلاح نژاد ومعرفی دامهای بهنژاد(سبک وسنگین)
ارزیابی شیوه های سنتی دامپروری ودامپروری صنعتی
شیوه های نوین تولیدکنسانتره وخوراک د ام وطیور
شیوه انتقال یافته های جدید درصنعت دام وطیور به مجریان وبهره برداران
معرفی مراکز نمونه وموفق دام وطیور درپرورش ارگانیک وسالم محصولات
ارزیابی صادرات وواردات تجهیزات وابزاروامکانات صنعت دام وطیور وآبزیان
صنایع ومراکز تولیدخوراک دام وطیوروآبزیان وارائه محصولات نمونه وبرتر
بازارمشترک دام وطیور وآبزیان
وضعیت تولیدات دامی وطیور وآبزیان ایران
رویکرداقتصادسبز دراقتصاددامپروری وطیور وآبزیان
هوشمندسازی مراکز تولید دام وطیور وشیلات
و سایر موضوعات مرتبط با دام و دامپروری...
-------------------------------------------------------------
محورهای فرعی منابع طبیعی و محیط زیست در بستر توسعه پایدار
نقش آب ،خاک وگیاه درتوسعه پایدارروستایی
نقش وجایگاه آبخیزداری درکاهش وکنترل بلایای طبیعی
تغیییرات اقلیمی وگرمایش زمین وتاثیرات آن برمنابع طبیعی
نقش وجایگاه منابع طبیعی دراشتغالزایی
مدیریت وکنترل بیابان وبررسی طرحهای موفق بیانزدایی درکشور
امکان سنجی اجرای مشترک فعالیتهای بیابان زدایی
مدیریت ومالکیت مراتع درایران
رویکردمشارکتی درمدیریت منابع طبیعی ومحیط زیست
ارزیابی تعاونیها وتشکلها درمدیریت منابع طبیعی
راهکارهای بگارگیری ومشارکت فارغ التحصیلان دانشگاهی درمنابع طبیعی ومحیط زیست
بررسی تبعات مثبت ومنفی ادغام سازمانهای منابع طبیعی ومحیطزیست
کنترل گردوغباربامشارکت کشورهای اسلامی بارویکردمشارکتی
ارزیابی بهره برداری معادن تاثیرات آن درمدیریت منابع طبیعی ومحیط زیست
بررسی امکان سنجی اجرای پروژه های مشترک زیست محیطی
مهمترین تهدیدات زیست محیطی
و سایر موضوعات مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست...
-------------------------------------------------------------
محورهای فرعی جایگاه گیاهان دارویی در اقتصاد
بررسی ظرفیتهای کشورهای اسلامی درزمینه اقتصادگیاهان دارویی
ظرفیت وپتانسیل ایران درزمینه گیاهان دارویی
گیاهان دارویی ارگانیک
نقش گیاهان دارویی درتوسعه پایدارروستایی وعشایری
بررسی رویکرد کاشت گیاهان دارویی دراستفاده بهینه درمصرف آب
گیاهان دارویی واشتغال زایی
جایگاه ایران در اقتصادجهانی گیاهان دارویی
تجارت محصولات گیاهان دارویی
فرآوری گیاهان دارویی
درامدزایی کاشت گیاهان دارویی درمقایسه باکاشت گونه های زراعی وباغی
امکان ایجادبازارمشترک تبادل گیاهان دارویی
تاثیر خریدتضمینی گیاهان درتوسعه کاشت گیاهان دارویی
و سایر موضوعات مرتبط با گیاهان داروئی...

-------------------------------------------------------------

محورهای فرعی گردشگری روستایی :

پتانسیل وظرفیت های گردشگری روستایی
وضعیت صنعت گردشگری روستایی درایران وجایگاه آن
نقش گردشگری درتبالادت فرهنگی واقتصادی
نقش بخش خصوصی درتوسعه صنعت گردشگری روستایی
ظرفیتهای کشاورزی ،محیط زیست ،منابع طبیعی ودام درصنعت گردشگری روستایی
نقش زیرساختهای صنعت گردشگری درتوسعه روستایی کشورهای اسلامی
رابطه اقتصادمقاومتی وتوسعه صنعت گردشگری روستایی وارائه شیوه های نوین دراین چارچوب
گردشگری ونقش آن درتوسعه اشتغالزایی وکارآفرینی درنواحی روستایی
متنوع سازی الگوهای درآمدی ازطریق صنعت گردشگری روستایی (فرهنگی ،درمانی ،ورزشی،سیاحتی ،علمی،آموزشی و....)
امکان سنجی ایجادساختارونهادمشترک گردشگری روستایی
نقش پارکها ،حیات وحش،چشم اندازهای طبیعی،آبشارها ،مزارع ،منابع معدنی چشمه ها وغیره دررونق اقتصادی صنعت گردشگری
نقش تبلیغات و اطلاع رسانی با فناوری روز درتوسعه گردشگری روستایی
بررسی سرمایه گذاری داخلی وبین المللی درصنعت گردشگری روستایی
ایجادصندوق مشترک حمایت ازصنعت گردشگری روستایی
تفاوت نگاه دولتی بابخش خصوصی درتوسعه صنعت گردشگری روستایی
و سایر موضوعات مرتبط با گردشگری روستایی...
-------------------------------------------------------------
محورهای فرعی هوشمندسازی روستایی :
رابطه توسعه روستایی بافناوری روز
نقش هوشمندسازی مزارع کشاورزی درتوسعه کشاورزی
معایب ومحاسن فناوری درپایداری توسعه روستایی
نقش توسعه فناوری درعمران وآبادانی روستاها
نقش توسعه فناوری روستایی دراشتغالزایی وکارافرینی
تاثیرفناوری نوین درتولیدات دامی وکشاورزی ارگانیک
هوشمندسازی مراکز تولیدی وصنعتی روستایی درکاهش مهاجرت روستاییان وکشاورزان خرده پا

-------------------------------------------------------------

آینده پژوهی و آبخیزداری
آبخیزداری و پدافند غیرعامل
مدیریت جامع و توسعه پایدار آبخیزها
خشکسالی، مدیریت آبخیزها و امنیت ملی
مدیریت پایدار منابع آب و خاک و امنیت ملی
سیلاب، مدیریت آبخیزها و امنیت ملی
مسائل اقتصادی- اجتماعی حوزه های آبخیز و امنیت ملی
مدیریت جامع آبخیزهای دامنه شمالی البرز و امنیت ملی و منطقه ای
و سایر موضوعات مرتبط با آبخیزداری...

نظرات