سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در آموزش و پژوهش

سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در آموزش و پژوهش

محورهای کنفرانس:

آموزش و پرورش و پژوهش - علوم انسانی و اجتماعی - روانشناسی و علوم تربیتی و رفتاری - مشاوره و تعلیم و تربیت و سبک زندگی - علوم اسلامی و پژوهشهای دینی - فقه و حقوق و وکالت - بهداشت و درمان و سلامت - مدیریت و حسابداری و کسب و کار - سایر محورهای مرتبط

نظرات