اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

موضوعات كنفرانس:

منابع ميدانهاي الكترومغناطيسي
كاربردهاي ميدانهاي الكترومغناطيسي
اثرات بيولوژيكي ميدانهاي الكترومغناطيسي
سازگاري الكترومغناطيسي
روش هاي اندازه گيري و كاهش ميدانهاي الكترمغناطيسي
استاندارد سازي و مسائل حقوقي
ساير زمينه هاي مرتبط

نظرات