نهمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع

نهمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع

موضوعات محوري مقالات عبارت اند از:

برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) 
برنامه ريزي منابع توليد (MRP) 
برنامه ريزي و زمانبندي پيشرفته (ASP) 
كنترل كيفيت 
كاربرد عملكرد كيفيت (TQM,QS,ISO,QFD,QC,…) 
مديريت استراتژيك 
روشهاي توليد 
مديريت و كنترل پروژه 
برنامه ريزي حمل و نقل 
مكان يابي و جانمائي تسهيلات 
تحقيق در عمليات (OR) 
ارزيابي كار و زمان 
برنامه ريزي استراتژيك (با تكيه بر ارائه گزارش از نمونه هاي كاربردي) 
طراحي كارخانه
نگهداري و تعميرات
سيستمهاي اطلاعاتي و فن آوري اطلاعات
هوش مصنوعي در مهندسي صنايع
مديريت دانش
مهندسي معكوس
بهره وري
مهندسي همزمان
مهندسي سيستم ها
آناليز تصميم گيري
تئوري احتمالات و آمار
و ديگر مباحث مرتبط

نظرات