هشتمین همایش بین المللی مطالعات روانشناسی، علوم تربیتی و خانواده در جهان اسلام

هشتمین همایش بین المللی مطالعات روانشناسی، علوم تربیتی و خانواده در جهان اسلام

محورهای همایش:


مطالعات تربیتی
اخلاق اسلامی
آموزش و پرورش
برنامه ریزی درسی
تعلیم و تربیت اسلامی
علوم تربیتی و مطالعات فرهنگی
برنامه ریزی و تکنولوژی آموزشی
سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی


مطالعات روانشناسی
روانشناسی عمومی
روانشناسی صنعتی و سازمانی
روانشناسی بالینی و آسیب شناسی
روانشناسی شخصیت و رشد فکری
روانشناسی سلامت و مطالعات رفتاری
روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
سایر مباحث مرتبط با علوم روانشناسی


مطالعات خانواده
جمعیت شناسی
بحران سالخوردگی
پژوهش علوم اجتماعی
مطالعات زنان و خانواده
مطالعات راهبردی فرهنگ
برنامه ریزی رفاه اجتماعی
سایر مباحث مرتبط با خانواده

نظرات