نخستین همایش سراسری بازآموزی در مهندسی ساختمان "بررسی ضرورت‌ها، چالش‌ها و راهکارها"

نخستین همایش سراسری بازآموزی در مهندسی ساختمان "بررسی ضرورت‌ها، چالش‌ها و راهکارها"

محورهاي همايش 
1‌ـ شيوه‌هاي آموزش و سنجش حرفه‌اي و اثربخشي آنها در مهندسي ساختمان

1‌ـ 1‌ـ آموزش
1-1-1- آموزش‌هاي حضوري (شامل برگزاري كلاس، همايش، سمينار و ...)
1-1-2- آموزش‌هاي مكاتبه‌اي (شامل تهيه و ارسال كتاب، جزوه، فيلم و ...)
1-1-3- آموزش‌هاي الكترونيكي (شامل تهيه و ارسال CD و ...)
1-1-4- آموزش‌هاي مجازي (شامل اينترنت، ويدئوكنفرانس و ...)

2‌ـ 2‌ـ سنجش و ارزيابي
2-2-1- آزمون حضوري
2-2-2- امتياز حضور در جلسات و همايش‌هاي علمي و جمع‌آوري حد نصاب امتياز
2-2-3- انجام تحقيق علمي‌‌ـ حرفه‌اي، تأليف مقاله يا كتاب و ...
2-2-4- بررسي سوابق حرفه‌اي و پروژه‌هاي انجام داده

3‌ـ 3ـ بررسي تجربيات ساير كشورها
3-3-1- مطالعه موردي بازآموزي مهندسان در كشورهاي ديگر
3-3-2- مطالعه تطبيقي بازآموزي مهندسان در كشورهاي ديگر با ايران

2ـ زيرساخت‌هاي لازم در بخش آموزش حرفه‌اي
2-1- تعيين چشم‌انداز، اهداف و مأموريت‌ها و تثبيت و حفظ آنها در بخش‌‌هاي سياست‌گذاري، اجرا، نظارت و ارزيابي
2-2- نيازسنجي آموزشي و بازآموزي
2-3- مباني بازآموزي (بر مبناي نياز Demand Base‌ـ بر مبناي الزام Supply Base)
2-4- شيوه تدوين متون يكنواخت و منابع و مراجع و سرفصل‌هاي مشخص
2-5- شيوه احراز صلاحيت مجريان در بخش‌هاي مختلف و شرايط مربوطه
2-6- شيوه احراز صلاحيت مدرسان در بخش‌هاي مختلف و شرايط مربوطه
2-7- شيوه اجرايي بازآموزي با لحاظ نمودن كليه مسائل موجود در انواع آموزش و سنجش
2-8- شيوه ارزيابي‌هاي دوره‌اي مجريان و مدرسان و اقدام به حفظ و ارتقاء كيفيت

3ـ چالش‌هاي بازآموزي در گذشته، حال و آينده
3-1- مطالعه و آسيب‌شناسي اقدامات گذشته و وضع موجود و انتقال تجربيات مفيد جهت پيش‌بيني راه صحيح در ادامه كار
3-2- بررسي نقش نهادهاي دولتي و خصوصي در امر آموزش حرفه‌اي و بازآموزي در گذشته، حال و آينده
3-3- حمايت مسئولان و افزايش امنيت سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي با ثبات سياست‌گذاري‌ها
3-4- ايجاد و تقويت انگيزه و ترغيب مهندسان با فرهنگ‌سازي و اقدامات مؤثر ديگر
3-5- پاي‌بندي مجريان و مدرسان به اخلاق حرفه‌اي در حوزه‌هاي مختلف اطلاع‌رساني، اجرا و ارزيابي
3-6- ارزيابي مجدد و حفظ كيفيت آموزش حرفه‌اي در درازمدت

نظرات