اولین کنفرانس بین المللی در مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

اولین کنفرانس بین المللی در مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

محورهای کنفرانس:

مدیریت سلامت

مدیریت محیط زیست

مدیریت ایمنی

آلودگی

بیماری های زئونوز و همه گیری COVID-۱۹

توسعه پایدار

ملاحظات اقتصادی

مدیریت استراتژیک

صنعت نفت، گاز و پتروشیمیHSE- مهندسی عمران

Electrical and Electronics - Grounding and Bonding

سیستم HSE هوشمند

, تمام محورهای مرتبط

نظرات