همایش کشوری دانشجویی نانوتکنولوژی در علوم بهداشتی

همایش کشوری دانشجویی نانوتکنولوژی در علوم بهداشتی

بهداشت حرفه اي 
 نانو تكنولوزي در كنترل آلاينده هاي محيط كار
 ايمني شغلي در فرآيندهاي استفاده از فناوري نانو
 فناوري نانو در كنترل صدا و ارتعاش محيط كار 
 نقش فتو كاتاليست ها در كنترل عوامل شيميائي و بيولوژيكي محيط كار
 كاربرد نانو در كنترل شرايط جوي محيط كار
 تصفيه هواي ساختمانها با كمك فناوري نانو

بهداشت محيط
 فناوري نانو در تصفيه فاضلابهاي صنعتي
 كاربرد نانو تكنولوژي در كنترل آلودگي هاي محيط زيست
 اثرات نانو بر محيط زيست
 فناوري نانو در كنترل آلودگي هوا
 فناوري نانو در تصفيه فاضلابها 

بهداشت عمومي
 فناوري نانو در بهداشت مواد غذائي
 آموزش در مورد استفاده از فناوري نانو
 نانوتكنولوژي و ايمني و اثرات آن بر روي سلامت انسان

حشره شناسي پزشكي
 فناوري نانو در شناسائي سموم و بقاياي سموم در آب و خاك
 فناوري نانو در بحث ناقلين

نظرات