نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

نظرات