هشتمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه (با رویکرد توسعه متوازن و پایدار)

هشتمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه (با رویکرد توسعه متوازن و پایدار)

محورهای همایش:

تعامل دانشگاه و صنعت نقش دانشگاه و صنعت در تامین نیروی انسانی کارآمد
آسیب شناسی تعامل صنعت و دانشگاه و نقش اتاق بازرگانی در تسهیل این حوزه
مدلهای تعامل صنعت و دانشگاه و تجربه سایر کشورها
نقش و جایگاه فناوری های نوین (هوش مصنوعی و ...) در تسهیل تعامل صنعت و دانشگاه
مسئولیت اجتماعی صنعت و دانشگاه در قبال همدیگر

نظرات