اولین همایش بین المللی پژوهش های میان رشته ای در پرتو زبان عربی و جریان های ادبی

اولین همایش بین المللی پژوهش های میان رشته ای در پرتو زبان عربی و جریان های ادبی

محور مطالعات زبانی و ادبی
زبان
ادبیات
علوم زبان و گویش ها
زبان شناسی و زبان شناسی کاربردی
علوم ترجمه
مکاتب نقدی، ادبیات دوره های مختلف ادبی
نقد کلاسیک عربی
مکتب بازگشت
انجمن دیوان
انجمن آپولو
ادبیات مهاجرت
جریان شناسی رمان معاصر عربی
ادبیات تطبیقی
محور مطالعات تربیتی و روانشناسی

فناوری آموزشی
آموزش ترکیبی و آینده آن
مبانی آموزش
برنامه های آموزشی مدرن
سنجش و اندازه گیری
مشکلات پژوهش
روش های نوین تدریس
آموزش دولتی و آموزش خصوصی
روانشناسی رشد
روانشناسی بالینی
روانشناسی جنایی
مشکلات رفتاری و راه حل آنها
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی آموزشی
محور مطالعات تاریخی

تاریخ باستان
تاریخ مدرن
تمدن های باستانی
تمدن اسلامی
جهانی شدن
محور مطالعات جغرافیایی
جغرافیای اقتصاد
جغرافیای انسانی
جغرافیای طبیعی
بیابان زایی
تغییرات آب و هوایی
انرژی های تجدید پذیر
برنامه ریزی شهری و روستایی
بحران منابع آبی
گرد و غبار و تپه های ماسه ای
بازسازی اراضی و لندفرم ها
سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و داده های جغرافیایی
سایت های زمین-باستان شناسی
محور مطالعات اجتماعی و فلسفی

متغیرهای اجتماعی
رسانه های اجتماعی از دیدگاه جامعه شناسی
شهروندی و کار داوطلبانه
خدمات اجتماعی
خانواده در پرتو تحولات اجتماعی و فرهنگی
امنیت جامعه
محرومیت و خشونت اجتماعی
شبکه های ارتباط اجتماعی و ارزش های اجتماعی
گسست خانواده
فلسفه و عرفان دینی
فلسفه معاصر
محور مطالعات توسعه پایدار

ابعاد توسعه پایدار
چشم انداز سازمان ملل متحد در توسعه پایدار
توسعه انسانی
محور کیفیت و آموزش

مکانیسم های اعمال استانداردهای کیفیت
تضمین کیفیت در آموزش
برنامه های دانشگاهی و اعتبار سنجی
تدوین استانداردهای کیفیت در تحصیلات تکمیلی
تجارب بین المللی برای کیفیت آموزش

نظرات