دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران

دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران

محورهاي همايش  

دبيرخانه همايش مقالات ارسالي را در قالبهاي زير پذيرا مي باشد:
1- ريز ديرينه شناسي
2- ديرينه شناسي بي مهرگان
3- ديرينه شناسي مهره داران
4- ديرينه شناسي گياهي
5- ديرينه شناسي دانه هاي گرده
6- ديرينه شناسي اثر فسيلها
7- بوم شناسي ديرينه
8- جغرافياي زيستي ديرينه
9- چينه نگاري زيستي
10- چينه نگاري سنگي
11- چينه نگاري رخدادي
12- چينه نگاري ايزوتوپي
13- چينه نگاري  تواليها
14- انقراض و عوامل كنترل كننده آن
15- كاربرد ديرينه شناسي در اكتشاف ذخاير هيدروكربوري
16- زمين باستان شناسي و رخداد هاي دوران چهارم

نظرات