همایش نظارت بر سیاست‌های کلی اصل 44

همایش نظارت بر سیاست‌های کلی اصل 44

محورهاي ارائه مقاله

1. چگونگي حمايت دستگاه‌هاي نظارتي از سرمايه‌گذاري سالم
2. نقش دستگاه‌هاي نظارتي دربرطرف كردن موانع اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44
3. بررسي نقش و تأثير عملكرد دستگاه‌هاي نظارتي در توسعه رقابت‌پذيري فضاي كسب و كار اقتصادي و جلوگيري از انحصارات
4. بررسي نقش و عملكرد دستگاه‌هاي نظارتي در افزايش امنيت سرمايه‌گذاري و كاهش خطرپذيري (ريسك) آن.
5. راه‌هاي پيشگيري از آسيب‌هاي اعمال نظارت‌هاي غيركارآمد و غيرضرور، بر فعاليت‌هاي نهادهاي اقتصادي
6. بررسي نقش فن‌آوري اطلاعات در پياده‌سازي سياست‌هاي كلي اصل 44 و نظارت بر آن
7. بررسي نقش دستگاه‌هاي نظارتي در مراحل بعد از واگذاري شركت‌هاي دولتي
8. ارائه الگوي ارزيابي و نظارت بر چگونگي مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي
9. مطالعه تطبيقي درخصوص نحوه نظارت بر خصوصي‌سازي در ساير كشورها
10. جايگاه و نقش نظارتي سازمان بازرسي كل كشور در تحقق اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 
11. جايگاه و نقش نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در تحقق اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44
12. جايگاه و نقش نظارتي ديوان محاسبات كشور در تحقق اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44
13. جايگاه و نقش سازمان حسابرسي در تحقق اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44
14. نقش نظارتي نهادهاي بخش غيردولتي بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
15. نحوه تعامل و اثربخشي دستگاه‌هاي نظارتي با يكديگر در راستاي تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44
16. نقش نظارتي و فرهنگي كشور، در بسترسازي فرهنگي، جهت اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
17. موضوع انتخابي در راستاي نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي.

علاقمندان به شركت‌ در اين فراخوان مي‌توانند خلاصه مقالات خود را در يك حلقه CD يا ديسكت (در قالب نرم‌افزار word) به همراه يك نسخه چاپي و يك قطعه عكس 4*3 به دبيرخانه همايش واقع در تهران ـ خيابان سپهبد قرني ـ تقاطع خيابان طالقاني ـ سازمان بازرسي كل كشور ـ اداره‌كل توسعه منابع انساني ارسال نمايند.

نظرات